กัญจนพร สุกสวรรณวิทย์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12652

การศึกษา


ปี 2561 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2562-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2563  Kinesiopathological Model: Physical Therapy Perspective on Low Back Pain, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย


ปี 2563  The Truth of Breathing and Muscle Imbalance, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย


ปี 2564  Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2), Marathon (Thailand) Co., Ltd. 


ปี 2564  Physical therapy: integrated approaches for prevention and treatment of early OA knee, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด


ปี 2564  PT Pain Management Explanation, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย


ปี 2564 Physical Therapy Management Guideline in ACL deficiency, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย


ปี 2564 Understanding radiologist report, musculoskeletal and neuroimaging in physical therapist practice, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด


ปี 2564 Clinical reasoning and decision making of posture-breath technique in lumbopelvic and hip pain, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ปี 2564 Scoliosis management, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ปี 2565 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 3rd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


ปี 2565 โครงการอบรมวิชาการออนไลน์ เรื่อง Competencise building in PT sports PT sensorimotor training and health promotion in elderly