ชญาลภัส​ จิวาลักษณางกูร

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12953

การศึกษา


ปี 2561 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2562-ปัจจุุบัน : นักกายภาพบำบัด ประจำ ซีเนียร์ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม