อุดมพร ป้องเกียรติชัย

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6179

การศึกษา


ปี 2553 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2566 วิทยาศาสตร์บัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


การทำงาน


ปี 2554 - 2565 นักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขา สิรินธร ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนียร์ กันยา คลินิก กายภาพบำบัด จำกัด ปี 2565- ปัจจุบัน ผู้บริหารและนักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเพชรเกษม

วิทยากรบรรยาย

ปี 2557 วันผู้สูงอายุไทย การดูแลตนเองและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ จัดโดย สำนักงานเขตบางพลัด  

ปี 2562 office for fun ครั้งที่ 6 สูงวัยไกลล้ม จัดโดย กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2563 health talk สูงวัยไกลล้ม จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ

ปี 2563 สุขกายสุขใจวัยเกษียณจากงาน จัดโดย กสทช ปี 2565 โครงการอบรมออนไลน์ครบรอบ 40 ปี กันยาคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง health promotion in elderly

การอบรม


ปี 2555 theraputic exercise and functional exercise,สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยและคณะสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ปี 2556 manual therapy, the key of success in physical therapy profession  part 1 : head and neck symptom, treating sub-occipital pain syndrome, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2556 การประชุมวิชาการปีที่ 48 คณะกายภาพบำบัด เรื่อง สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย, คณะกายภาพบำบัด มหิดล

ปี 2557 การทรงตัวในผู้สูงอายุ : การตรวจประเมินเพื่อหาความเสี่ยงในการล้ม และแนวทางการส่งเสริมสมรรถภาพการทรงตัว,คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ปี 2557 ultrasound therapy ,กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด,กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 clinical reasoning & advanced manaul therapy in kinematic linkage ,กันยาคลินิกายภาพบำบัดและคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 new directions and considerations in neurorehabilitation , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ปี 2561 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession ,กันยาคลินิกายภาพบำบัด

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization: Basic Course A ,กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2564 Advanced technologies for Physical therapists: Ultrasound Imaging, Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) and Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS),คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2564 Integrated Approaches for Prevention and Treatment of early OA knee (Zoom Webinar), กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2564 สุขภาพหญิงเพื่อการให้นมบุตร (online Webinar),คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Parkinson Rehabilitation from Basic to Advance, ร.พ จุฬาลงกรณ์

ปี 2565 Understanding radiologist report: musculoskeletal, neuroimaging and cardiopulmonary in PT practice, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด