สุชาดา คณะรูป

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 2172

การศึกษา


ปี 2543 วทบ.เทคนิคการแพทย์ สาขา กายภาพบำบัด

การทำงานการอบรม