ลาวัลย์ พานิชเจริญ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 49

การศึกษา


ปี 2519 วทบ. (กายภาพบำบัด)  มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2519 - 2528 หัวหน้างานกายภาพบำบัดรพ.ขอนแก่น 

ปี 2549-2556 หัวหน้างานกายภาพบำบัดสถาบันประสาทวิทยา 

ปี  2556 นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ 

ปี 2559 -ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดกันยาคลินิกกายภาพบำบัด


การอบรม