บุริมภัทร์ สุนทระศานติก

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11317

การศึกษา


ปี 2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)


ปี 2560 กายภาพบำบัดคลินิก (จัด ดัด ดึง) ม.มหิดล

การทำงาน


ปี 2561-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2562 Lymphatic Drainage Therapy 1 (LDT1) : Fluid Dynamics - Lymphatic Pathways - Anatomical Integrity

ปี 2562 Visceral Manipulation 1 (VM1)

ปี 2563 Lymphatic Drainage Therapy 2 (LDT2) : Pathological Pathways/Manual Lymphatic Mapping

ปี 2563 Lymphatic Drainage Therapy 3 (LDT3) : Deep Pathways ; Viscera, Articulations, Organ of the Senses