กันตวัฒน์ วิจิตรพรกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11314

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) สาขา จัด ดัด ดึง

การทำงาน


ปี 2561-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2562  Physical therapy approaches of soft tissue injury: Integration of pathophysiology and patho-mechanics”

ปี 2563  Dynamic Neuromuscular Stabilization (Basic Course A)

ปี 2563  DNS Skills Course on Scoliosis

ปี 2565 3rd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis