รัชนก บวรกนกกาญจน์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11223

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง

การทำงาน


ปี 2561-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2561 KT1 : Fundamental concepts of the Kinesio Taping

ปี 2561 KT2 : Advanced concepts and corrective techniques of the Kinesio Taping