ทิพย์กัลยา ใจเอื้อ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 10549

การศึกษา


ปี 2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2559-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2561 Cervical Disc Herniation: Integrated approach

ปี 2562 Kinesio Taping Assessment, Fundamental Concepts And Techniques / KT1-2

ปี 2562 Mulligan Technique : Course A (Upper quadrant)