สุคนธา ตั้งเพียรวัฒนา

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9681

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2558 - 2565 นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนียร์ กันยา คลินิก กายภาพบำบัด จำกัด ปี 2565 - ปัจจุบัน ผู้บริหารและนักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเพชรเกษม

วิทยากร ปี 2563 สุขกายสุขใจวัยเกษียณจากงาน จัดโดย กสทช ปี 2565 โครงการอบรมออนไลน์ครบรอบ 40 ปี กันยาคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง สูงวัยไกลล้ม

การอบรม


ปี 2559 Functional Correction Exercise, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ปี 2559 Heel pain PT differential diagnosis, assessment and management, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี 2560 การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ปี 2560 Diagnostic Screening for Physical Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ปี 2560 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ปี 2561 Anatomy Trains in Structure and Function, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ปี 2561 How to Promote Active Ageing?, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  ปี 2561 Role of Physical Therapy and Health-related Profession, Kinesio taping method1&2,  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ปี 2562 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ปี 2562 Lymph Drainage Therapy Level 1(LDT1), คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ ปี 2563 Lymph Drainage Therapy 2 (LDT2):Pathological pathways/manual Lymphatic Mapping, คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ ปี 2563 Deep Pathway (LDT3):Viscera, Articulations, Organ of the Senses, คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์ ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ปี 2564 Mechanism of action and pharmacological effects in common medicine for physical therapist (zoom webinar), กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ปี 2564 Understanding radiologist report, musculoskeletal and neuroimaging in physical therapist practice (zoom webinar), กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ปี 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบําบัดหลังการศัลยกรรมเสริมหน้าอก, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2565 โครงการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกายภาพบำบัด เรื่อง การจัดการทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด (พื้นฐาน) ครั้งที่ 2 “Physical therapy management in Benign Paroxysmal Positional Vertigo”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2566 Pilates Mat I Teacher, สถาบัน Body and flow ปี 2566 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course B, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด ปี 2566 โครงการเพิ่มศักยภาพในการทำหัตถการและการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะบวมน้ำเหลือง(LYMPHEDEMA)