ประกายพฤก ป้องปัดพาล

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8627

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)


การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด เฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลังคด        กันยาคลินิกกายภาพบำบัด 

การอบรม


ปี 2557 Ultrasound Therapy

ปี 2558 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ Upper และ lower cross

ปี 2558 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 1

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Aging : Physiology and Care สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management 

ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2560 Diagnostic Screening for Physical Therapy

ปี 2561 Ergonomics Applications: PT Researches to Practices

ปี 2561 Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind