ขนิฐา ปัญจกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8615

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบประสาทและระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร

การอบรม


ปี 2558 Movement systems impairment of shoulder 

ปี 2558 Clinical reasoning & advanced manual Therapy in kinematic linkage

ปี 2558 Ultrasound therapy 

ปี 2558 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559 Functional correction exercise 

ปี 2559 Neurotherapeutic technique : the application in individual with stroke

ปี 2561 Ergonomics application : PT researches to practise 

ปี 2561 KT1 Fundamental concepts of the Kinesio Taping

ปี 2561 KT 2 Advanced concepts and corrective techniques of the Kinesio Taping

ปี 2562 How to promote Active ageing ? Role of Physical Therapy and Health-related profession"

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT

ปี 2564 Mechanism of action and pharmacological effects in common medicine for physical therapist (zoom webinar)

ปี 2564 Understanding radiologist report, musculoskeletal and neuroimaging in physical therapist practice (zoom webinar)

ปี 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Parkinson Rehabilitation from Basic to Advance