ปวีณา มลกุล

ตำแหน่ง :
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 7732

การศึกษา


ปี 2556 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2558 - 2560 วิทยากรอบรม Ultrasound therapy 

การอบรม


ปี 2558 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc) , กันยาคลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance , โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ปี 2558 Kinematic linkages of the lumbopelivic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorder ,โรงพยาบาลสมิตติเวช

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management , กันยาคลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาเซนต์หลุยส์