พิชญาดา สุวรรณดี

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6841

การศึกษา


ปี 2555 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2557 วทม. กายภาพบำบัด

การทำงาน


ปี 2555-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 วิทยากร บรรยายเรื่อง “การบาดเจ็บในนักดนตรี” วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2560 วิทยากร เรื่อง “การป้องกันการปวดคอบ่า ไหล่ไม่ห่อ คอไม่ยื่น” รายการคนสู้โรค สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

ปี 2560 วิทยากร บรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การป้องกันการเกิด Office syndrome “ สถาบันพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


การอบรม


ปี 2560 GRIP Approach Global Rehabilitation & Injury Prevention

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2561 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession

ปี 2562 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders