รศ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพระบบประสาท
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 198

การศึกษา


ปี 2525 วทบ.สาขากายภาพบำบัด
ปี 2528 วทม.สาขาสรีรวิทยา

การทำงาน


ปี 2560

    วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเรื่อง Neurotharapeutic facilitation in individual  with stroke กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

    วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเรื่อง Ultrasound therapy กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561 

    วิทยากรโครงการบรรยายพิเศษทางกายภาพบำบัด

เรื่อง Basic principle of Bedside Teaching for PT Clinical Instruction คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเรื่อง Breathing มหาวิทยาลัยมหิดล

    วิทยากรโครงการประชุมวิชาการงานมุทิตาจิตอาจารย์คมปกรณ์ ลิมปสุทธิรัชต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตวรี ขำเดช กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

    วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเรื่อง Ultrasound therapy กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2562 

    วิทยากรบรรยายโครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติเรื่อง Avanced Stroke Rehabilitation สถาบันสิรินธรฯ

    วิทยากรบรรยายโครงการอบรมเรื่อง Breathing มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่ผลงานวิจัย 

1. Boonmeyen N, Srithong P, Pichaiyongwongdee S. TENS in postoperative pain. Thai journal of physical therapy 1989; 11(2): 21-29.

2. Pichaiyongwongdee S. Effect of physical therapy in the patient with Meningoencephalocele who never waeked for 32 years. Bulletin of medical technology and physical therapy 1990; 2(3): 39-47.

3. Pichaiyongwongdee S, Lerdwannage S. The evaluation of product, problem and attitude toward physical therapy profession. Siriraj Hospital Gazette 1990; 42(12): 671-676.

4. Pichaiyongwongdee S. Physiotherapy in CA nasopharynx Thai journal of physical therapy 1990, 13(1): 38-43.

5. Pichaiyongwongdee S, Tantipumiamorn L, Pattaranuthaporn P. et al.Effect of physical therapy in post-radiated mastectomy patients. in Proceeding of the 32th Sirisaj scientific annual meeting, Bangkok, Thailand 1991, 483-491.

6. Pichaiyongwongdee S. Clinical observations on recovery from stroke. Thai journal of physical therapy. 1991; 14(1): 53-60.

7. Pichaiyongwongdee S. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Medical instrumentation magazine. 1992; 3(8): 55-61.

8. Pichaiyongwongdee S, Khamdej J, Suwanaori C. Weight distribution during standing in Thai subjects aged 11-80 years. Thai journal of physical therapy. 1995; 17(2): 29-43.

9. Pichaiyongwongdee S, Khamdej J. Comparison of weight distribution behavior in patient with and without leg pain. Thai journal of physical therapy. 1996; 18: 22-37.

10. Pichaiyongwongdee S, Khamdej J. Weight distribution pattern during standing in subjects with lateral shift of pelvis. Thai journal of physical therapy. 1997; 19: 42-55.

11. Pichaiyongwongdee S, Khamdej J. Weight distribution during standing in normal Thai children aged 6-11 years. Thai journal of physical therapy. 1998; 20: 29-42.

12. Pichaiyongwongdee S, Khamdej J. Relationship between weight distribution in standing and asymmetrical alignment of back in Primary school children. Thai journal of physical therapy. 1999; 21: 56-66.

13. Tantilipikorn P, Pichaiyongwongdee S, Akamanon C. Effect of Thai massage on exercise-induced delayed onset muscle soreness in Thai females aged 18-25 years. Journal of sports science and technology, 2003;3(1):1-15.

14. Sakulsriprasert P, Pichaiyongwongdee S, Jalayondeja W. Effects of cryotherapy on delayed onset muscle soreness of elbow flexors in females. J Sports SciTechnol 2005:110-133.

15. NoppadonWongsriruang, SopaPichaiyongwongdee, ChanutAkamanon Immediate effects of resisted band exercise on knee control during midstance of gait in hemiparetic patients. Thai journal of physical therapy. 2007;29(2):39-46.

16. Puanglumyai M, Pichaiyongwongdee S, Vachalathiti R. Comparison of Ankle Joint Position Sense, Hip Muscle Performance, and Hop Performance between Legs in Athletes with Unilateral Chronic Ankle Instability. Journal of Sports Science and Technology. 10(2) December 2010.

17. Boonyoung C, Pichaiyongwongdee S, Vachalathiti R. Effect of cross training by eccentric isotonic knee extensor training at fast velocity on muscle performance of untrained leg in Thai male. Thai journal of physical therapy. 2010;32(2),90-96.

18. Jalayondeja C, Kaewkungwal J, Sullivan PE, Nidhinandana S, Jareinpituk S. Factors related to community participation by stroke victims six month post-stroke. The Southeast Asian Journal of Tropical.Medicine and Public Health. July 2011; 42(4):1005-1014.

19. Somprasong S, Mekhora K, Vachalathiti R, Pichaiyongwongdee S. Effect of strain counter-strain and stretching techniques in active myofascial pain syndrome. J. Phys. Ther. Sci. 2011;23(6):889-893.

20. Jalayondeja C, Sullivan PE, Pichaiyongwongdee S. The six months prospective study of fall risk factors identification in person post stroke. Geriatric and Gerontology international.  Article first published online: 28 OCT 2013 DOI: 10.1111/ggi.12164

21. Chatanachai T, Pichaiyongwongdee S, Jalayondeja C. FALL Prediction in Thai elderly with Timed up & Go and Tandem walk test: Cross sectional study. J Med Assoc Thai. 2014; 97 (Suppl.7): S21-S25.

22. O-Phartkaruna T,Pichaiyongwongdee S, TretriluxanaJ,  Vachalathiti R.Influences of Age and Light Touch on the Preparation for Protective Stepping Reactions.J Med Assoc Thai. 2014; 97 (Suppl.7): S33-S38.

23. Malai S, Pichaiyongwongdee S, Sakulsriprasert P. Immediate effect of 

hold-relax stretching of iliopsoas muscle on transversus abdominis

muscle activation in chronic non-specific low back pain with lumbar hyperlordosis. J Med Assoc Thai. 2015; 98 (Suppl.5): S6-S11.

24. Satjanitikun A, Pichaiyongwongdee S, Jalayondejan C. Correlation between weight transfer on paretic limb while standing in three directions and Fugl-Meyer assessment for lower extremity in individuals with stroke. J Med Assoc Thai. 2015; 98 (Suppl.5): S1-S5.

25. Sakulsriprasert  P, Kuwiboonsilp W, Pichaiyongwongdee S, Adisaiphaopan R, Mingsoongnern S. Responsiveness of pain, shoulder external rotation range of motion, and disability in individuals with shoulder adhesive capsulitis. J Med Tech PhyTher. 2015:27(1);87-96.

26. Somprasong S, Mekhora K, Vachalathiti R, Pichaiyongwongdee S. Correlation between pressure pain threshold and soft tissue displacement in muscle pain condition J Med Assoc Thai. 2015; 98 (Suppl.5): S68-S73.

27. Kuwiboonsilp W, Sakulsriprasert P, Pichaiyongwongdee S, Adisaiphaopan R, Mingsoongnern S. Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individuals with Shoulder Adhesive Capsulitis.  Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. 2015; 9(2):220-226.

28. Choothong P, Bunprajun T, Jalayondeja C, Pichaiyongwongdee S. Daily Walking Step and Physical Activity in Middle-Aged and Older Adult in CommunityHuachiewChalermprakiet University Journal. 2017;20(40s):31-44.

29. Moe TT, Jalayondeja C, Pichaiyongwongdee S, HiengkaewV, Tretriluxana J, Oxygen consumption of 30 task-oriented exercise for individual post stroke. JMAT.2018;101

30. Dao HT, Pichaiyongwongdee S, Sullivan PE, Prasertsukdee S, Apinonkul B. Are physical therapists in Viet Nam ready to implement evidence-based practice? A survey. BMC Medical Education: 2018:18:317.  https://doi.org/10.1186/s12909-018-1428-3 

การอบรม


Certificate in Graduate Professional Study in Physical Therapy Neurology Specialty MGH-IHP Boston USA (1996)
Functional Electrical Stimulation , The Hong Kong Polytechnique University, (2008)
Certificate (Three dimensional scoliosis therapy according to Katharina Schroth®) (2011)
Certificate in Lymphatic drainage therapy I and II (2013)
Certificate in Visceral manipulation I (2013)
Certificate in Lymph Articulation Fluid Release (2014)
Certificate in NEURAC I (Aug,2015)
Certificate in Neural Manipulation (2016)
Certificate in Applied Developmental Kinesiology for Adults with Movement Disorders according to Vojta(19th, Aug, 2016)
Certificate in Anatomy Trains in Structure and Function (2016)
Certificate in Dynamic Neuromuscular Stabilization: Clinical course (Basic course A)(May, 2018)
Certificate in Fascia Release for Structural Balance: Arches and legs (June 2018).