ธันยพร สิงหเดชา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 15133

การศึกษา


ปี 2564 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

การทำงาน


2565 - ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขามีนบุรี

การอบรม