พิชญา หล่อมโนเมธี

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 5558

การศึกษา


ปี 2552  วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2553  ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


การทำงาน


ปี 2553-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2553-ปัจจุบัน Clinical Instructor และวิทยากรหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่

ปี 2554 เลขานุการ สวัสดิการ ประจำกันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2555-2556 เลขานุการ ฝ่ายวิชาการ ประจำกันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2556-ปัจจุบัน ทีมบริหารสาขาสิรินธร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 ผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance” โดย บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด

ปี 2560-ปัจจุบัน คณะกรรมการ บริษัทกันยาฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จำกัด

การอบรม


ปี 2553  ประชุมวิชาการเพื่อนวตกรรมการเรียนรู้และการสร้างงานกายภาพบำบัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โอกาสทางธุรกิจ...การบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัดไม่ยากเท่าที่คิด ,คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2556 Visceral Manipulation : Abdomen 1 (VM1) ,  The Barral Institute

ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc) ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2557 Ultrasound Therapy   ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 1 ,คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Functional Correction Exercise ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management  ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 Anatomy Trains in Structure and Function, Anatomy Trains

ปี 2561 Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2562 Lymph Drainage Therapy Level 1 [LDT 1] , Chikly Health Institute

ปี 2562 Structural Essentials : Fans of the Hip , Anatomy Trains

ปี 2563 Lymph Drainage Therapy Level 2,3 [LDT 2,3] , Chikly Health Institute