ภัทราพร รุ่งเรืองสกุลสุข

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.11241

การศึกษา


ปี 2560 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี 2564 ป.บัณฑิต สาขากายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2561 - 2563 กรุงธน สหคลินิกกายภาพบำบัด และ การแพทย์แผนจีน

ปี 2561 - 2563 เดอะมูฟคลับ คลินิกกายภาพบำบัด  

ปี 2564 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาพญาไท

การอบรม


2561 แนวทางการฟื้นฟูความสามารถด้านการเคลื่อนไหวทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคเคลื่อนไหวทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

2561 PPT: Pain and physical therapy for cervicothoracic disorders โดย มหาวิทยาลัยคริสเตียน และ โรงพยาบาลดอนตูม

2562 เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2562 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับนักกายภาพบำบัด ครั้งที่3 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2565 Basic Strength & Running Drill for Runners