ณัฐพร ธรรมศาลี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 5126

การศึกษา


ปี 2552 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)
ปี 2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง

การทำงาน


2552-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

2558-2561 ผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Ultrasound therapy กันยาคลินิกกายภาพบำบัด


การอบรม


ปี 2552 Management of Shoulder Conditions, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2555 Therapeutic exercise and functional exercise, มหาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ปี 2556 “Manual therapy, the key of success in physical therapy profession” Part : head and neck symptom , treating sub-occipital pain syndrome, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2557 Kinematic linkages of the lumbopelvic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorder, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual therapy in Kinematic Linkage, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558 Neuromuscular Activaion Part 1 (NEURAC 1), บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561 Anatomy Trains in Structure and Function, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2562 Lymphatic drainage Therapy 1 (LDT1), คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2563 Dynamic Neuromuscular Stabilization Clinical Course (Basic course A)