กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.4092

การศึกษา


ปี 2550 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2551 ป.บัณฑิต สาขากายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2554 บธ.ม

การทำงาน


ปี 2552 - 2555 กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร

ปี 2555 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

ปี 2559 ผู้ช่วยวิทยากรอบรม หัวข้อเรื่อง Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2564 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาพญาไท

การอบรม


ปี 2550 ประสบการณ์นักกายภาพบำบัดทางกีฬากับการบาดเจ็บของนักกีฬา
ปี 2555 Health and Longevity
ปี 2556 Exercise is Medicine: Clinical and Experimental Evidence 
ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc)
ปี 2556 การประชุมวิชาการปีที่ 48 คณะกายภาพบำบัดเรื่อง “สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย”
ปี 2557 LDT Articulation Fluid Release
ปี 2557 Bridging the Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants & Physical Therapist Functional Examination and Exercise Prescription for Aging Adults
ปี 2557 Kinematic linkages of the lumbopelivic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorder
ปี 2558 Mulligan Concepts : Upper Quadrant
ปี 2558 Mulligan Concepts : Lower Quadrant
ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage
ปี 2558 Service Excellence
ปี 2559 Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint
ปี 2559 Functional Correction Exercise
ปี 2559 Aging : Physiology and Care สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย
ปี 2559 GRIP Performance 1
ปี 2559 GRIP Performance 2
ปี 2560 Therapeutic exercise with Resistive band based on the Brugger’s concept
ปี 2560 Anatomy Trains in Structure and Function
ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions
ปี 2560 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke
ปี 2561 Balance assessment and training
ปี 2561 Dynamic Neuromuscular Stabilization: course A
ปี 2562 Lymph Drainage Therapy I
ปี 2563 Clinical reasoning and decision making in management of spine