ปวรุตม์ มีชม

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.13701

การศึกษา


ปี 2563 วท.บ.สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2563 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

การอบรม