กภ.พลอยณดา เนาว์นาน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ก.12215

การศึกษา


ปี 2561 วท.บ. สาขากายภาพบำบัด(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2561 - ปัจจุบัน กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาเหม่งจ๋าย

การอบรม


ปี 2561 Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2561 Breathing as a key management for MS disorders : Advanced manual techniques for improving breathing pattern

ปี 2561 Ultrasound Therapy

ปี 2562 Modern Pain Management for Lumbopelvic Disorders

ปี 2562 Brian Mulligan's concept Mobilization with movement Part A - Upper quadrant 

ปี 2563 Brian Mulligan's concept Mobilization with movement Part B - Lower quadrant