นันทิกาญจน์ กีรติขจรฟ้า

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 3597

การศึกษา


ปี 2547 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คลินิกกันยากายบำบัด

การอบรม


ปี 2556 manual therapy,the key of success in physical therapy profession [part 1 : head and neck symptom , treating sub-occipital pain syndrome etc.]

ปี 2557 kinematic linkages of the lumbopelvic region and advanced manual therapy techniques for lumbopelvic disorder

ปี 2558 Clinical reasoning & advanced manual therapy in kinematic linkage 18/07/2558 ถึง 19/07/2558

Ultrasound therapy

ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Mental and Emotional in Relation to Body System Disorders

ปี 2559 Update in Sport Physical Therapy Management for Running

ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome

GRIP Approach Global Rehabilitation & Injury Prevention