รศ.กันยา ปาละวิวัธน์

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 74

การศึกษา


-2517 วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบำบัด) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
-2520 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


- 2521-2525 อาจารย์ รร.กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2525-2530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รร.กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2530-2544 รองศาสตราจารย์ รร.กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2532-2541 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รร.กายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2541-2544 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2544-2546 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารคลินิกกายภาพบำบัด โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2544-2548 อาจารย์พิเศษ โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
- 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัทกันยาคลินิกกายภาพบำบัด
- 2526-2528 อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมกายภาพบำบัด
- 2528–2529 กรรมการกลางสมาคม สมาคมกายภาพบำบัด
- 2526–2528 คณะอนุกรรมการสาขากายภาพบำบัด กองประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข
- 2542–2546 คณะกรรมการวิชาชีพสาขากายภาพบำบัด กองประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข
- 2534–2544 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม