Scoliosis – การออกกำลังกาย

การรักษาด้วยการออกกำลังกาย

Therapeutic Exercise

 

เป็นการออกกำลังกายเพื่อปรับโครงสร้างให้มีความสมดุลและแข็งแรงมากขึ้น โดยรูปแบบการออกกำลังกายจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทของภาวะกระดูกสันหลังคดนั้นๆ  โดยจะมีการนำอุปกรณ์ เช่น ยิมบอล ,บาร์โหน ,ยางยืด มาใช้ร่วมกับการรักษา