บุคลากรของเรา

กิตติพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย

ผู้บริหาร

นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

ผู้บริหาร

ศิวัช ประมาณพล

ผู้บริหาร

สุมนา ธนมหามงคล

ผู้บริหาร

ธีรพล กอศิริวลานนท์

นักกายภาพบำบัด

ศิลป์ศุภา ก่อเกิดสันติสุข

นักกายภาพบำบัด

สันติภาพ พรพิทักษ์สิทธิ์

นักกายภาพบำบัด

ชนิษฐา เลิศกิตติกุลโยธิน

นักกายภาพบำบัด

นนท์ จันทรอาภรณ์ชัย

นักกายภาพบำบัด

ภัทราพร รุ่งเรืองสกุลสุข

นักกายภาพบำบัด

พงศธร แก้วตา

นักกายภาพบำบัด