นพปกรณ์ พรศิริกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12213

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก สาขา การจัด ดัด ดึง

การทำงาน


ปี 2562-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2561 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ " 16 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต " เรื่อง Global dynamic stability to functional exercise คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล