รัฐพงษ์ เพชรเนียน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 13045

การศึกษา


ปี 2561 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2562-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2563 Kinesiopathological Model: Physical Therapy Perspective on Low Back Pain, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ปี 2563 The Truth of Breathing and Muscle Imbalance, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ปี 2563 Knowledge Codification for Successful PT Clinic and Successful Neurological PT, Kanya Academy

ปี 2564 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease, งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ