กัญจนพร สุกสวรรณวิทย์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 12652

การศึกษา


ปี 2561 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2562-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2563  Kinesiopathological Model: Physical Therapy Perspective on Low Back Pain, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ปี 2563  The Truth of Breathing and Muscle Imbalance, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ปี 2564  Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques, Marathon (Thailand) Co., Ltd. 

ปี 2564  Physical therapy: integrated approaches for prevention and treatment of early OA knee, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด