กิจลัดดา ยิ้มเนียม

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 3191

การศึกษา


ปี 2546 วทบ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2554 กายภาพบำบัดคลินิก (จัด ดัด ดึง) ม.มหิดล

การทำงาน


ปี 2547-2552 นักกายภาพบำบัด บริษัท Chiroma Clinic

2554-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

2557-ปัจจุบัน Clinical instructor และวิทยากรหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด


การอบรม


ปี 2548 Mechanical Diagnosis and treatment of the lumbar spine, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ปี 2555 Therapeutic and Functional Exercise, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I: Head and Neck symptom, treating suboccipital pain syndrome etc), กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2557 Ultrasound therapy, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advance Manual Therapy in Kinematic Linkage, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Functional Correction Exercise, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 “Heel pain: PT differential diagnosis, assessment and management”, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัดวิทยาลัย เซนต์หลุยส์

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจจัดการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2561 PPT pain and physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders

ปี 2562 Kinesio Taping Assessment,Fundamental Concepts and Techniques [KT 1-2]

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization ( Basic Course “A”), กันยาคลินิกกายภาพบำบัด