กิจลัดดา ยิ้มเนียม

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร/นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 3191

การศึกษา


ปี 2546 วทบ. กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ปี 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2547-2552 นักกายภาพบำบัด บริษัท Chiroma Clinic

ปี 2554-2565 นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร

ปี 2557-ปัจจุบัน Clinical instructor และวิทยากรหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2565 - ปัจจุบัน ผู้บริหารและนักกายภาพบำบัดประจำ กันยาคลินิกกายภาพบำบัด สาขาเพชรเกษม

ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนียร์ กันยา คลินิก กายภาพบำบัด จำกัด

การอบรม


ปี 2548 Mechanical Diagnosis and treatment of the lumbar spine, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ปี 2555 Therapeutic and Functional Exercise, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I: Head and Neck symptom, treating suboccipital pain syndrome etc), กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2557 Ultrasound therapy, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advance Manual Therapy in Kinematic Linkage, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 Functional Correction Exercise, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และคณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 “Heel pain: PT differential diagnosis, assessment and management”, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัดวิทยาลัย เซนต์หลุยส์

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจจัดการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2560 Physical activity coaching and exercise prescription for muscle performance, กันยาคลินิก กายภาพบำบัด

ปี 2561 PPT pain and physical Therapy Application for Thoracic and Shoulder Disorders, กันยาคลินิก กายภาพบำบัด 

ปี 2562 Kinesio Taping Assessment,Fundamental Concepts and Techniques [KT 1-2], คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization ( Basic Course “A”), กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT, กันยาคลินิก กายภาพบำบัด

ปี 2565 “Understanding radiologist report: musculoskeletal, neuroimaging and cardiopulmonary in PT practice”, กันยาคลินิกกายภาพบำบัด