วิลาศิณีย์ ชีวะธรรมรัตน์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 3185

การศึกษา


ปี 2546 วทบ.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การทำงาน


ปี 2547- ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ คลินิกกันยากายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2555 Therapeutic exercise and functional exercise, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ปี 2556 “Manual therapy, the key of success in physical therapy profession”  Part : head and neck symptom , treating suboccipital pain syndrome, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2557 Ultrasound Therapy, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual therapy in Kinematic Linkage, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558 “สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด”, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559 Functional Correction Exercise, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561 "How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-Related Profession", กันยา คลินิก กายภาพบำบัด

ปี 2561 "Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind"

ปี 2562 Dynamic neuromuscular stabilization according to kolar a developmental kinesiology approach

ปี2563 Lymphatic drainage 1