สุรเชษฐ์ ลีลาขจรกิจ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 1864

การศึกษา


ปี 2543 วทบ.(กายภาพบำบัด)

ปี 2548 ศศ.ม.(งานบริการฟื้นฟูฯ สาขาการให้คำปรึกษา)

การทำงาน


ปี 2548-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 ผู้ช่วยวิทยากร โครงการ Lumbar Disc

ปี 2561 ผู้ช่วยวิทยากร โครงการ Cervical Disc

การอบรม


ปี 2558 Lymphatic Drainage Therapy Level I

ปี 2558 Lymphatic Drainage Therapy Level II

ปี 2560 Lymphatic Drainage Therapy Level III

ปี 2560 Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2561 Structural Essentials: Arches and Legs