กัญญ์ณพัชร พงศ์พลอยสกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 11313

การศึกษา


ปี 2560 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2560-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2561 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร PPT : Pain and Physical therapy application for Thoracic and Shoulder disorders

ปี 2561 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2562 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Modern pain management in Lumbopelvic disorders