ชวลิต สมัครธรรม

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 10558

การศึกษา


ปี 2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2559-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2561 Cervical Disc Herniation: Integrated approach

ปี 2561 Ergonomics Applications: PT Researches to Practices

ปี 2561 KT1 : Fundamental concepts of the Kinesio Taping

ปี 2561 KT2 : Advanced concepts and corrective techniques of the Kinesio Taping

ปี 2562 Airex X-Balance fitness basic