จุฑามาศ สุตัญตั้งใจ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 10557

การศึกษา


ปี 2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2559-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2561 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern

ปี 2561 Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2561 Ergonomics Applications: PT Researches to Practices

ปี 2561 Kinesio Taping Assessment, Fundamental Concepts and Techniques (KT1-2)

ปี 2562 Airex X-Balance Fitness Basic Workshop

ปี 2562 Visceral manipulation 1

ปี 2562 Anatomy trains Structural Essential: Abdomen, Chest and Breath

ปี 2563 Lymphatic drainage 1

ปี 2563 Anatomy trains body reading and resilience