ดุสิตา พรรณศิริ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 10548

การศึกษา


ปี 2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2559-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques 

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions 

ปี 2560 Clinical reasoning & Orthopedics Physical therapy in Neck Disorder & Scapulocostal Syndrome 

ปี 2560 Therapeutic exercise with Resistive band based on the Brugger’s concept

ปี 2561 Cervical Disc Herniation: Integrated approach 

ปี 2561 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern 

ปี 2561 How to Promote Active Aging? Role for Physical Therapy and Healtharelated Profession