พัชญฐนันท์ ศิรินิติกรณ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 10499

การศึกษา


ปี 2559 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2559-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 ออกหน่วยชุมชน จ.สระบุรี

การอบรม


ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2560 โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 

ปี 2561 Cervical Disc Herniation: Integrated approach

ปี 2561 Balance assessment and training