สุภัสสร แสงชาติ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9684

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558 ผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง Neurotherapeutic Technique  

ปี 2560 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Cervical disc integrated approach

การอบรม


ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis , assessment and  management(Kanya academy)

ปี 2559 Neurotherapeutic Technique : The application in individual with stroke(Kanya academy)

ปี 2559 สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 34 : สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย (ศิริราชพยาบาล)

ปี 2560 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in neck disorders and scapulocostal syndrome(Kanya academy)

ปี 2560 เปิดคลินิกกายภาพบำบัด ตอน มือใหม่รู้ก่อน ก้าวไม่พลาด ( B Brain academy )

ปี 2560 Turning point : Role of physical therapy and Multidisciplinary Approach in Managing Cancer as a Chronic Disease (Chulabhorn hospital)

ปี 2560 Clinico-electro pathological correlation in Neuromuscular disorder (สถาบันประสาทวิทยา)

ปี 2561 Balance assessment and training (Mahidol university)

ปี 2561 How to promote Active Ageing ? Role of physical therapy and Health-Related Profession (Kanya academy)

ปี 2562 Dynamic neuromuscular stabilization according to KOLAR a developmental kinesiology approach (Kanya academy)