ศุภกานต์ จุลละจินดา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9680

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2559 Movement impairment syndrome of knee and ankle joints โดยอาจารย์วิทยา

ปี 2559 Functional correction exercise โดย อาจารย์ยอดชาย

ปี 2560 Cervical spine : Exercise and Manual Therapy by B.Sc.(PT), FCAMT Bernard Tonks

ปี 2561 Diagnostic Screening : When to refer to specialist? ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2561 Pilates Mat for PT (15 hours) : Body&Flow

ปี 2562 Dynamic neuromuscular stabilization according to Kolar a developmental kinesiology approach

ปี 2562 Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques