วรัญญู องศารา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 9664

การศึกษา


ปี 2558 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2561 บธ.ม.บริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปี 2563 ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


การทำงาน


ปี 2558-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัดกันยาคลินิกกายภาพบำบัด

วิทยากร

   โครงการฝึกอบรมเรื่อง  “การมีจิตใจบริการที่ดี (Service mind) เพื่อสร้างความประทับใจ”     

   โครงการฝึกอบรมเรื่อง  “เทคนิคการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิผล”การอบรม


ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management

ปี 2560 Diagnostic Screening for Physical Therapy

ปี 2560 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome

ปี 2560 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance

ปี 2560 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปี 2561 Kinesiotape 1-2

ปี 2562 อบรมหลักสูตร “จิตวิทยาเบื้องต้น”

ปี 2563 อบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการ”

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT

ปี 2563 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Advanced Techniques and Clinical Reasoning/ KT3)

ปี 2564 All about aging brain: dementia and movement disorders

ปี 2564 Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease