สันติพร สุขทอง

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8639

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด


วิทยากร

ปี 2562 office for fun ครั้งที่ 6 สูงวัยไกลล้ม จัดโดย กันยาคลินิกกายภาพบาบัด เหม่งจ๋าย

ปี 2563 health talk สูงวัยไกลล้ม จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ


การอบรม


ปี 2558 หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ Upper และ lower cross

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2558 Ultrasound Therapy

ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke

ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2561 Ergonomics Applications: PT Researches to Practices

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A

ปี 2563 Knowledge codification for successful PT clinic and successful neurological PT