นาฏยา อินทจักร

ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8625

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัด คลินิกด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด เฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลังคด        กันยาคลินิกกายภาพบำบัด 

ปี 2560-2561 ผู้ช่วยวิทยากร อบรมหลักสูตร ""การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ"" สำหรับนักกายภาพบำบัด จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

ปี 2560 ผู้ช่วยวิทยากรหัวข้อ ""Work Fit and Fun"" ณ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

ปี 2561 Clinical Instructor และวิทยากรหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่

ปี 2561-2562 วิทยากร หัวข้อ ""Work Safe For Life การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามหลักการยศาสตร์""  ณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปี 2561 ผู้ช่วยวิทยากรหัวข้อ Physical therapy program : The Essential consideratial of mechanical constraint neuromotor control and mind"


การอบรม


ปี 2557  Ultrasound Therapy กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558  Movement System Impairment of Shoulder ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2558  Lymph Drainage Therapy I วิทยาลัยเซนหลุยส์

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559 Heel pain: PT differential diagnosis, assessment and management กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559 Mental and Emotional in Relation to Body System Disorders คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2560 Anatomy Trains in Structure and Function กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561 Scoliosis exercise for physical therapy practice กายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร

ปี 2561 global dynamic stability to functional exercise คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล