ณณฐพนธกร ศุภชฌาฏินันทฐ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8618

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559 ผู้ช่วยวิทยากรโครงการ อาชาบำบัดเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ปี 2560 วิทยากรภาคปฏิบัติหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่ ด้านกระดูกสันหลังคต

ปี 2561 วิทยากรรับเชิญการปรึกษา ด้านสรีระวิทยา หฤทยาวิจิตรศิลป์ กรมช่างสิบหมู่

ปี 2561 วิทยากรบรรยายโครงการ อาชาบำบัดเบื้องต้น มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ปี 2561 วิทยากรภาคปฏิบัติหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่ ด้านกระดูกสันหลังคต

ปี 2561 วิทยากรรับเชิญ อาชาบำบัดและภาคปฏิบัติ กองพันทหารม้าที่1รักษาพระองศ์ สนามเป้า

ปี 2562 วิทยากรรับเชิญการปรึกษา ด้าน Ergonomic & balance หฤทยาวิจิตรศิลป์ กรมช่างสิบหมู่

ปี 2563 วิทยากรรับเชิญการปรึกษา ด้าน Body balance & movement หฤทยาวิจิตรศิลป์ กรมช่างสิบหมู่

ปี 2563 วิทยากรรับเชิญการปรึกษา ด้าน Body anatomy :facial and skull หฤทยาวิจิตรศิลป์ กรมช่างสิบหมู่


การอบรม


ปี 2557  Ultrasound Therapy

ปี 2558  Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2558  อาชาบำบัด สำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า

ปี 2558  Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 1

ปี 2558  Movement System Impairment of Shoulder

ปี 2559  Functional Correction Exercise

ปี 2559  Ultrasound Therapy

ปี 2560 Hippotherapy for disable by Sandra horseshoepoint

ปี 2560 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2561  Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2561  Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2563 Anatomy trains body reading and resilience