ขนิฐา ปัญจกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8615

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบประสาทและระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด สาขาสิรินธร

การอบรม


ปี 2558 Movement systems impairment of shoulder 

ปี 2558 Clinical reasoning & advanced manual Therapy in kinematic linkage

ปี 2558 Ultrasound therapy 

ปี 2558 สู่ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559 Functional correction exercise 

ปี 2559 Neurotherapeutic technique : the application in individual with stroke

ปี 2561 Ergonomics application : PT researches to practice 

ปี 2561 KT1 Fundamental concepts of the Kinesio Taping

ปี 2561 KT 2 Advanced concepts and corrective techniques of the Kinesio Taping

ปี 2562 How to promote Active ageing ? Role of Physical Therapy and Health-related profession"

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A