กมลวรรณ แพวัฒนเลิศ

ตำแหน่ง :
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 8613

การศึกษา


ปี 2557 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2557-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2559-2561 ผู้ช่วยวิทยากรงานอบรม Ultrasound กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2558 Movement System Impairment of shoulder

ปี 2558 Assessment and management of foot problem in musculoskeletal system 

ปี 2558 Clinical Reasoning Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Running in Medicine

ปี 2559 การแพทย์จุดปฐมเหตุ 

ปี 2560 การจัดการภาวะบาดเจ็บทางเท้าและข้อเท้าทางกีฬา

ปี 2561 Pilates Mat for PT(15hrs)

ปี 2561 Antiaging Certificated(module3-4)

ปี 2562 Antiaging Certificated(module1-2)

ปี 2562 Naturopathy certificated