เปมิกา เลิศสรรพวุฒิ

ตำแหน่ง :
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 7810

การศึกษา


ปี 2556 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2556-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome

ปี 2557 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalances

ปี 2557 Ultrasound Therapy

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Heel Pain

ปี 2560 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2560 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance

ปี 2561 Clinical Reasoning and Contemporary Physical Therapy in Children with Disability

ปี 2561 Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2561 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession"