มนทิรา กุสุมาวลี

ตำแหน่ง :
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 7735

การศึกษา


ปี 2556 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

ปี 2557 ประกาศนียบัตรบัณฑิตกายภาพบำบัดระบบประสาท คณะกายภาพบำบัด

การทำงาน


ปี 2556-ปัจจุบัน : นักกายภาพบำบัด ระบบประสาท ประจำ กันยา คลินิกกายภาพบำบัด

การอบรม


ปี 2557 เข้าร่วมอบรม How to effective implement therapeutic exercise for individuals with stroke ,คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2558 เข้าร่วมอบรม Clinical Reasoning and Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage , กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 เข้าร่วมอบรม Functional Correction Exercise , กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 เข้าร่วมอบรม Heel pain: PT differential diagnosis, assessment and management ,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2559 เข้าร่วมอบรม Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke,กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ปี 2560 เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 ปีประกาศนียบัตรบัณฑิต,คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2560 เข้าร่วมอบรม Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด คลินิก

ปี 2561 เข้าร่วมอบรม Balance Assessment Training,คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2561 เข้าร่วมอบรม Anatomy Train in Structure and Function by Tom Myers'

ปี 2562 เข้าร่วมอบรม How to promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-Related Profession, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด คลินิก