สุจิตรา ฉัตรอุดมสิริ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6893

การศึกษา


ปี 2555 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2560 - 2561 ผู้ช่วยวิทยากร Ultrasound Therapy

การอบรม


ปี 2555 Health and Longevity

ปี 2556 การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 (International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 2013)

ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession (Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc)

ปี 2557 Update in Physical Therapy for Orthopeadic Condition

ปี 2557 Ultrasound Therapy

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2558 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach ช่วงที่ 1

ปี 2560 Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2561 Physical therapy program : The essential considerations of mechanical constraint, neuromotor control and mind

ปี 2562 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) : Basic Course A