ณัฏฐา สุภาสนันท์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 6255

การศึกษา


ปี 2553 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)

การทำงาน


ปี 2554 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 6th Asean Para Games ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2556 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 2nd Asian Youth Games ณ ประเทศจีน

ปี 2556 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 27th Sea Games ณ ประเทศพม่า

ปี 2557 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 4th Asian beach games ณ ประเทศไทย

ปี 2557 เป็นผู้ตรวจระดับความพิการ กีฬาแบดมินตัน งานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่32 ศรีสุพรรณบุรีเกมส์ จังหวัด สุพรรณบุรี

ปี 2558 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 8th Asean Para Games ณ ประเทศสิงคโปร์

ปี 2558 เป็นผู้ตรวจระดับความพิการ กีฬาแบดมินตัน งานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่33 โคราชเกมส์ จังหวัด นครราชสีมา

ปี2559 เป็นผู้ตรวจระดับความพิการ กีฬาแบดมินตัน งานแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่34 ปากน้ำโพเกมส์ จังหวัก นครสวรรค์

ปี 2560 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 5 th Asian Indoor & Martial Arts Games ณ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

ปี 2560 ผู้ช่วยวิทยากร Physical Activity Coaching&Exercise Prescription

ปี 2560 : ผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Physical Activity and Exercise Prescription for Muscle Performance จัดโดย Kanya Academy

ปี 2561 นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมงานการแข่งขัน 18th Asian Games ณ ประเทศอินโดนีเซียการอบรม


ปี 2554 Movement Analysis & Diagnosis in Sports Physiotherapy : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2555 Management in Sports Physiotherapy : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2555 Therapeutic exercise and functional exercise : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2556 Sports Injuries,From Day One To Recovery : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2557 เทคนิคการพันเทปผ้ากาวยึดประคองข้อต่อ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2557 Ultrasound Therapy : กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2558 Conference of Sports Science 2015 Development and Integration of Kinesio Taping Method : คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2558 การบริหารจัดการภาวะการบาดเจ็บข้อไหล่ในนักกีฬา : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2558 Foam Roller & Grid Roller release : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2559 หลักการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในทางกีฬา เพื่อป้องกันและรักษาการบาดเจ็บทางกีฬา : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ปี 2559 Heel pain : PT differential diagnosis, assessment and management : กันยาคลินิกกายภาพบำบัด

ปี 2560 Clinical Application of Kinesio Tape (หลักสูตร KT 1 2) : บริษัท มาราธอน จำกัด ร่วมกับ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2561 Elastic Therapeutic Taping Method (kinesio Advanced Technique and Clinical Analysis)  : บริษัท มาราธอน จำกัด ร่วมกับคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2562 Running Sciences รู้ไว้ก่อนวิ่ง : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2562 Mulligan concepts : Course A(Upper quadrant) : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ