อรประไพ คงประชา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
งาน : นักกายภาพบำบัด
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 5562

การศึกษา


ปี 2552 วทบ.กายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด (คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล)
ปี 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี 2560 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน


ปี 2554 นักกายภาพบำบัด คลินิกกันยากายบำบัด

ปี 2556-ปัจจุบัน Clinical Instructor และวิทยากรหลักสูตรอบรมนักกายภาพบำบัดใหม่

ปี 2560 ผู้ช่วยวิทยากรหัวข้อ "Work Fit and Fun" ณ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

ปี 2562 วิทยากร หัวข้อ "Work Safe For Life การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามหลักการยศาสตร์" ณ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ปี 2562 วิทยากร หัวข้อ "Work Safe For Life การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตามหลักการยศาสตร์" ณ บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด


การอบรม


ปี 2556 Manual Therapy, the key of success in physical therapy profession 

(Part I : Head and Neck Symptom, treating sub-occipital pain syndrome etc.)

ปี 2558 Movement System Impairment of Shoulder

ปี 2558 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage

ปี 2559 Functional Correction Exercise

ปี 2559 Lumbar Intervertebral Disc: Basic and Beyond Techniques

ปี 2560 Flat foot and commonly associated conditions

ปี 2560 Anatomy Trains in Structure and Function

ปี 2561 How to Promote Active Ageing? Role of Physical Therapy and Health-related Profession

ปี 2563 Dynamic Neuromuscular Stabilization Clinical Course (Basic Course A)